menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie zámeru MČ Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemok – záhradu, pozemky pod predajnými stánkami, predĺženie nájmu na pozemok – záhradu

8. marca 2017

Oznam o odpredaji vyradeného majetku – auto FORD Fiesta 1,3 5-dverový hatchback

27. februára 2017

Verejné ponukové konanie na prijatie úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení

31. januára 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok

25. januára 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok


Zverejnené
25. januára 2017

Oznámenie zámeru Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami

24. januára 2017

Oznámenie zámeru žiadateľky Vladislavy Jurištovej kúpiť pozemok pod záhradným domom parc. registra E-KN č. 4051/3 a záhradu parc. registra C-KN č. 3282/2

24. januára 2017

Oznámenie zámeru prenajať hnuteľný a nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25. novembra 2016

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok – nebytové priestory v objekte na Lackovej ulici č. 4 Jednote dôchodcov Slovenska z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23. novembra 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

16. novembra 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemky pod garážami, pod predajnými stánkami, predĺžiť doby nájmu na pozemky pod garážami, na pozemok – záhradu, pod predajnými stánkami, pod garážami pre lode

14. novembra 2016

Oznam o žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o kúpu pozemku registra E – KN parc. č. 19799/1 a o kúpu pozemku registra C – KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

14. novembra 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14. novembra 2016

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – objekt budovy na Veternicovej ulici č. 20

28. septembra 2016

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas akcie Karloveské hody dňa 30.9 – 2.10.2016

8. septembra 2016

Oznámenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok

30. augusta 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod garážou a pod prenajatým stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

26. augusta 2016

Oznam o žiadosti spoločnosti PARKKING, s.r.o. o dlhodobý nájom pozemku registra C – KN parc. č. 3110/6 v lokalite Botanická ulica

26. augusta 2016

Oznam k zámeru uzavrieť dohodu o jednorázovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu vybudovania novej optickej prípojky – Kresánkova 4 – 14

26. augusta 2016

Oznam k zámeru predať, resp. prenajať pozemok alebo zriadiť vecné bremeno v prospech žiadateľov parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

26. augusta 2016

Oznam k zámeru predať pozemky parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267 a 3290 v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

26. augusta 2016

Oznámenie o zámere prenájmu NP

11. júla 2016

Zverejnenie zameru_7_2016


Zverejnené
11. júla 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod garážou a pod prenajatými stánkami

9. júna 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok registra C-KN parc. č. 129/2 s vlastníkom Miroslavom Kadnárom na dobu neurčitú

9. júna 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020