tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

šípka pre krok späť

Aktuálne platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom dňa 13.12.2016.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument a má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu.

Ide o kľúčový dokument pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v danom území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti vrátane naplánovania činností a projektov na jej zabezpečenie. Má byť nositeľom rozvojovej politiky samosprávy, predstáv jej vedenia a samotných obyvateľov o smerovaní rozvoja mestskej časti.

PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Spracovaním PHSR dáva samospráva najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava samospráva nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na princípe partnerstva a so zapojením všetkých relevantných aktérov; zamestnancov miestneho úradu, externých odborníkov a za účasti širokej verejnosti. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní samospráve realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii. Zároveň však musí ísť o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok.

Proces spracovania PHSR v Karlovej Vsi od roku 2016

Detailný harmonogram práce na príprave PHSR pre Karlovu Ves v roku 2016:

Priebežné výstupy práce pracovných skupín v roku 2016 a dotazníkového prieskumu (ku dňu 03.05.2016, prezentované na verejnom stretnutí):

Priebežné výstupy práce pracovných skupín (ku dňu 16.08.2016):

Rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o neposudzovaní strategického dokumentu podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť