menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Žiadosť o nazretie do spisu

Nazeranie do vybavených záznamov uložených v príručnej registratúre a v registratúrnom stredisku, ako aj vyhotovovanie výpisov a odpisov zo záznamov v prípade, keď sa ich týkajú a keď preukážu opodstatnenosť svojej požiadavky.

Vypožičiavať spisy mimo úradu môže povoliť len prednosta úradu. V takomto prípade sa vyhotoví záznam-reverz v dvoch exemplároch, v ktorom sa presne označí vypožičaný spis (číslo spisu, predmet, počet listov a počet a druh príloh, inštitúcia, ktorej sa spis vypožičiava a dôvod vypožičania). Vypožičané spisy sa vracajú do registratúrneho strediska do 15 dní. Túto lehotu možno predĺžiť.

Vybavuje: BEŇO Adam, Mgr., tel. kontakt: 02/707 11 182, e-mail: adam.beno@karlovaves.sk

K vybaveniu potrebujete: Písomná žiadosť o nazretie do spisu/ vyhotovenie výpisu alebo odpisu/ vypožičanie spisu so zdôvodnením účelu a opodstatnenosti požiadavky

Poplatok: bez poplatku (okrem nákladov na vyhotovenie výpisu resp. odpis)

Spôsob vybavenia: Na základe písomnej žiadosti vyhľadá zodpovedný zamestnanec referátu spis a po dohode ho poskytne k nazretiu alebo na vypožičanie príp. vyhotoví výpis resp. odpis.

Lehota na vybavenie: 7 dní

Zákonná úprava: Registratúrny poriadok MČ, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť