menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Žiadosti o informácie

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií každému kto o informácie požiada, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.

Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať:

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

V prípade, ak žiadosť nemá vyššie uvedené náležitosti, mestská časť vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote doplnil. Pokiaľ žiadateľ žiadosť v lehote nedoplní mestská časť žiadosť odloží.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do pätnástich (15) pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem (8) pracovných dní a o pätnásť (15) pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Predĺženie lehoty sa bezodkladne žiadateľovi oznamuje spolu s odôvodnením predĺženia lehoty pred uplynutím lehoty na sprístupnenie informácie.

Spôsob vybavenia žiadosti:

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, povinná osoba so žiadateľom dohodne iný spôsob sprístupnenia informácie.

Ak povinná osoba nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá žiadateľovi o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie sa žiadateľovi zasiela doporučenou poštou do vlastných rúk alebo do elektronickej schránky (nie e-mailom).

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácie možno podať odvolanie v lehote do pätnástich (15) dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie treba adresovať povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Povinná osoba v lehote do tridsiatich (30) dní buď o odvolaní rozhodne sama v prvom stupni (autoremedúrou) keď mu vyhovie v plnom rozsahu alebo predloží odvolanie žiadateľa na jeho preskúmanie a rozhodnutie starostke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ako nadriadenému orgánu. Starostka o odvolaní rozhodne do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia odvolania povinnou osobou. Rozhodnutie starostky o odvolaní je preskúmateľné súdom.

Poplatky za sprístupnenie informácií:

Požadované informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (sadzobník uvedený nižšie). Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mestská časť.

Bezplatne sa sprístupňujú informácie, pri ktorých výška nákladov spojených s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročí 3 Eurá.

Evidencia infožiadostí:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť